• Objednajte ešte za 50 € a tovar Vám pošleme ZDARMA!

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Základné údaje

Dodávateľ

Janka Lesná - FEŠ 

Terasová 644/10.  

059 21 Svit 
 

Dodávateľ nie je platcom DPH.

IČO: 30318670
DIČ: 1031095021

Kontaktné údaje

Telefón: 0915 965 462

E-mail: info@ciapkyfes.sk

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

ÚČET:    5065693525
BANKA: 0900
IBAN:     SK94 0900 0000 0050 6569 3525

 

2. Objednávka

 

Kúpna zmluva vzniká záväzným potvrdením objednávky, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Za záväzné sa považuje odoslanie objednávky do systému, pričom odosielateľ obdrží emailom potvrdenie o prijatí objednávky do systému.

Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obidve strany.

 

3. Storno objednávky

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín po odoslaní objednávky do systému. Po tomto čase môže stornovať objednávku len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý zaobstaral na želanie zákazníka, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky 50 % z celkovej ceny tovaru.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade:

-       ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedená emailová adresa, nedostupné telefónne číslo, ap),

-       tovar sa už nevyrába alebo sa nedodáva zo strany výrobcu. V prípade, že nastane táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho.

Kupujúci ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa pre kupujúceho vzťahujú nasledovné podmienky:

-       v prípade už prevzatia tovaru, zašle tento tovar kupujúci na adresu predávajúceho

-       tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý

-       tovar musí byť kompletný vrátane dokladu o kúpe, návodu, prípadne záručného listu

-       tovar zašle kupujúci doporučene a poistený na adresu predávajúceho

Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci za tovar kupujúcemu, a to buď prevodom na účet, alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní od prijatia tovaru. Pri nesplnení niektorej z uvedených podmienok, bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

 

5. Dodacie podmienky

 

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom čase podľa dostupnosti tovaru na sklade a od prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade dlhšej dodacej lehoty 7 – 21 dní, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať, že tovar je momentálne vypredaný alebo nie je na sklade, a následne sa dohodnú na ďalšom postupe a dodacích podmienkach.

 

Miesto odberu , resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávke tovaru. Objednávka sa považuje za vybavenú prevzatím tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu zabezpečuje predávajúci. Zásielka vždy obsahuje doklad o kúpe tovaru (daňový doklad), prípadne záručný list.

 

6. Poštovné a balné

 

Objednaný tovar je doručovaný 1. alebo 2. triedou prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., a to na adresu uvedenú v objednávke. Pri doručení objednaného tovaru Slovenskou poštou, a.s. predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením zásielky alebo jej stratou zavinenou Slovenskou poštou a.s.

Výška poštovného :

Hmotnosť balíka 1.trieda 2.trieda Dobierka
0 - 5 kg 3,00 EUR 2,50 EUR + 1,00 EUR
viac ako 5kg individualne individualne + 1,00 EUR
       

Pri objednávke nad 50 EUR je poštovné zdarma. 

Platbu prevodom alebo vkladom na účet môžete uhradiť na č. účtu 5065693525/0900 vedeného v SLSP.

Pri platbe prevodom vopred na účet je potrebné počkať na email s predfaktúrou, kde bude uvedený variabilný symbol objednávky !

 

7. Záruka, reklamácie

 

Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci  je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení, vrátane manuálov, faktúrou, vyplneným reklamačným listom a záručný listom, ak bol súčasťou tovaru.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Za záruky sú vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

 

8. Ochrana osobných údajov

 

Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu na spracovanie a uchovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia činnosti predávajúceho (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailová adresa).

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov že tieto nebude poskytovať tretím osobám.

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať predávajúceho o vymazanie jeho osobných údajov z databázy bez udania dôvodu.

 

9. Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo „Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.“ v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.  Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými  ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.